Ảnh hưởng của độ pH đến nuôi trông thủy sản

Ảnh hưởng của độ pH đến nuôi trông thủy sản

     Trong nuôi trồng thủy sản, pH của nước thường xuyên biến động (do đất phèn hoặc mưa). Sự biến động pH sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình sinh trưởng của giống vật nuôi. Khi pH cao sẽ làm tăng hàm lượng NH3, còn khi pH thấp sẽ làm tăng hàm lượng H2S gây độc cho giống nuôi trồng. Do đó, người nuôi trồng thủy sản thường...

Công ty TNHH Khoáng Sản Xanh / 0 Bình luận / 14/01/2019